وظایف ترخیص کار

وظایف ترخیص کار گمرک و اهمیت آن
وظایف ترخیص کار گمرک و اهمیت آن

ترخیص کار گمرک کیست ؟ ترخیص کار گمرک کیست ؟ فعالیت ترخیص کار گمرک در چه زمینه ای است ؟ وظایفش چیست ؟ ترخیص کار چه اهمیتی دارد و چرا جهت ترخیص و خروج کالا نیاز به ترخیص کار ...