ترخیص پیله وری بازرگان

پیله وری چیست و شرایط ترخیص پیله وری
پیله وری چیست و شرایط ترخیص پیله وری

ترخیص کالا با پیله وریپیله وری چیست ؟ترخیص کالا با پیله وری برای ساکنین مناطق مرزی جهت برخورداری از شرایط بهتر اشتغال و درآمدزایی و امرار معاش قشر ضعیف این مناطق اختصاص می یابد . افرادی که ساکن مناطق محروم مرزی ...